The 2nd ASEAN Student Science Project Competition(ASPC 2016)

 project asean     

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2016) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย 

ผู้นำเสนอโครงงาน 

1. นางสาวทวีรัตน์ วงสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/1
2. นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นักเรียนชั้น ม.6/1
รางวัลที่ได้รับ เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ครูณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ โดย ครูจารุวรรณ จงทอง เป็นผู้นำนักเรียนไปเข้าร่วมการนำเสนอ