appeal comment QandA

newstd2564

คู่มืองานหอพัก

วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลด้วยสะเต็ม

sci lad     

การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลด้วยสะเต็ม”เนื่องในนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสีย และชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่ม Climacteric Fruit ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่ายThe Shockproof Packaging for Reducing the Degeneration and Slow the Change of the Climacteric Fruit During the Transportation and Pending for Sale
ผู้นำเสนอได้แก่ 
1. นางสาวทวีรัตน์ วงสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/1
2. นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นักเรียนชั้น ม.6/1
3. นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี นักเรียนชั้น ม.6/1
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ครูณัฐภัสสร เหล่าเนตร์