art 69 2562

tjsif2019-slide1

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม

noppadon     

ว่าที่ร.ต.นพดล พรมอ้น ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดทำ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม