recuit 2563

tjsif2019-slide1

art 69 2562

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา

bioposn     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริศักดิ์ ประสานพันธ์  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา

ให้แก่นักเรียนจำนวน 37 คน จาก 12 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-22 ตุลาคม 2559