newstd2564

คู่มืองานหอพัก

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะเลขานุการทูต

shiro japan     

ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะเลขานุการทูต เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ