recuit 2563

tjsif2019-slide1

art 69 2562

ทำบุญหอสมุดหลังใหม่

library new     

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญหอสมุดหลังใหม่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน 20 ล้านบาท

และเตรียมพร้อมเปิดให้บริการนักเรียนในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559