substitude142562

pccpl job

O-Net 100

kosen

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

classroommeeting     

โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบโลห์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเด่น ระดับเกรดเฉลี่ย 4.00

และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559