newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

leaderteacherscikawao     

การประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. เข้าสังเกตุการสอนของ ครูกาเหว่า กล่ำเงิน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์