newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ค่ายเยาวชนศิลปะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะ

artcamp     

นักเรียนเข้าค่ายเยาวชนศิลปะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะ ปลูกฝังความรักและหวงแหนธรรมชาติ

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559