newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

m2japan     

ขอแสดงความความยินดีกับ ด.ญ กมลภัทร อินต๊ะวงศ์ และ ด.ญ สุพรรณษา กัญยะมาสา นักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

ณ Ibaragi College, Japan ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น