newstd2564

คู่มืองานหอพัก

Young Scientist Competition : YSC 2017

ysc2017region     

แสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับภาค (Young Scientist Competition : YSC 2017) ครั้งที่ 19

ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงาน จำนวน 5 โครงงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560