recuit 2563

tjsif2019-slide1

art 69 2562

นายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

student council     

ขอแสดงความยินดี
ทีมมัชฌิมไตยได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดยนายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน