newstd2564

คู่มืองานหอพัก

นายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

student council     

ขอแสดงความยินดี
ทีมมัชฌิมไตยได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดยนายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน