art 69 2562

tjsif2019-slide1

แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

japan guide     

Mr.Tomohisa  Uchida และนางสาวภาวิณี ทรัพย์สมวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 8) จากมหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560