newstd2564

คู่มืองานหอพัก

โล่รางวัลชนะเลิศ EGAT Green Learning Awards 2016

egatgreen     

ขอแสดงความยินดี โล่รางวัลชนะเลิศ EGAT Green Learning Awards 2016 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศ
(ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน) ประจำปี 2559

ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560