art 69 2562

tjsif2019-slide1

โล่รางวัลชนะเลิศ EGAT Green Learning Awards 2016

egatgreen     

ขอแสดงความยินดี โล่รางวัลชนะเลิศ EGAT Green Learning Awards 2016 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศ
(ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน) ประจำปี 2559

ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560