newstd2564

คู่มืองานหอพัก

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนและค่ายคุณธรรม จริยธรรม

jica     

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนและค่ายคุณธรรม จริยธรรม ลูกจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ต้อนรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัย และการปรับตัวทุกด้าน ในการเป็นลูกจุฬาภรณ์ฯ อย่างสมบูรณ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯเมื่อวันที่  6 - 11 พฤษภาคม 2560