newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

jica     

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำบุญเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมะขามสูง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560