recuit 2563

tjsif2019-slide1

art 69 2562

O-NET เต็ม100 คะแนน

jica     

ขอแสดงความชื่นชมยินดี O-NET เต็ม100 คะแนน พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ เด็กหญิงภัทรจาริน เหลืองประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3

สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม