วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมีและภูมิศาสตร์

posn meeting     

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โดยการจัดติวให้กับนักเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมีและภูมิศาสตร์

ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ช่วงเวลา 17.00-20.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.(ดาราศาสตร์) โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม