newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

yuwainschool     

ผู้อำนวยการศักดา สินมา นำคณะครูผู้นำยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดต้อนรับคุณปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560