newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )

scishow2017     

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่  24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมเชย 

ได้แก่
1. เด็กหญิงวรางคณา รอดสการ นักเรียนระดับชั้น ม.1/2
2. เด็กหญิงอริยา บัวหลวง นักเรียนระดับชั้น ม.1/2
3. เด็กหญิงภิญญดา ปานทิม นักเรียนระดับชั้น ม.1/2
รางวัลที่ได้รับ โล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ครูที่ปรึกษา ครู รัชนี  เขียวเงิน