newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

young sci toy     

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ
นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์
นางสาวยศพร มีปาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos

โดยมีนางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน เป็นครูที่ปรึกษา ในกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560