newstd2564

คู่มืองานหอพัก

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

young sci stud pra     

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ
นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์
นางสาวยศพร มีปาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos โดยมีนางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน เป็นครูที่ปรึกษา

ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560