รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

young sci stud pra     

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมนัสชนก ชาประเสริฐ
นางสาวปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์
นางสาวยศพร มีปาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่ารำวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos โดยมีนางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน เป็นครูที่ปรึกษา

ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560