symposium2019

O-Net 100

kosen

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 1 เรื่อง ปริภูมิเวกเตอร์

toyly     

เผยแพร่ผลงาน 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 1 เรื่อง ปริภูมิเวกเตอร์
นางสาวอังษณานันท์   เด่นสท้าน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ