art 69 2562

tjsif2019-slide1

การสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

kosen test     

รองผู้อำนวยการวุฒิชัย สุขม่วง ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระดับโรงเรียน)

เพื่อไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น

โดยจำนวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัครสอบจำนวน 24 คน ซึ่งได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561