symposium2019

O-Net 100

kosen

การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินตามแนว PISA

pisa2018     

ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนฯ บรรยายพิเศษในการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินตามแนว PISA

ของกลุ่มประเทศ OECD ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำนวน 5 สพม.(กว่า 500 คน)

โดยมี ดร.ปรีชาญ เดชศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561