schedule banner

name class 2563

tjabanner2

Internationnal Exhibition For Young Inventors (IEYI-2018)

IEYI-2018     

ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง BIO - FRUITS PACKAGE (ถุงกระดาษดูดซับเอทิลินและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้) งาน Internationnal Exhibition For Young Inventors (IEYI-2018) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561  ณ เมืองนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

(เป็นตัวแทนจากการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  นางสาวณชา  ไชยศิริ นักเรียนระดับชั้น  ม.5/1  ครูที่ปรึกษา     ครู  ณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์