schedule banner

name class 2563

tjabanner2

การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14

Aflatoxin     

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการแข่งขันโครงงาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติร่วมด้วยข่าเพื่อชะลอการเกิดโรค Aflatoxin ในพริกแห้ง การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 นางสาว ปพิชญา ทรงทอง นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 เด็กหญิง พัชราภา พัฒนศิริ นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 เด็กหญิง รัตนากร ศิริพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,500 บาท ครูที่ปรึกษา นางถนัดศรี ทัดเที่ยง