newstd2564

คู่มืองานหอพัก

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

solve sci 2018     

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายโสภณ  สนิทวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 นางสาวณัฐสินี ธนะพงศ์วิศาล นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 รางวัลที่ได้รับ  โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 12,000 บาท  ครูฝึกซ้อม  นางจารุวรรณ จงทอง 

การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561