คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์

stud otago 2562     

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ จันทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ณ University of Otago Language Centre เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์

โดยได้เข้ารับโอวาทจาก ฯพณฯ ทาฮา แมคเฟอร์ซัน เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย