The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019

nsc few     

นายรวีโรจน์ ทองดี  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ โครงการ เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest : NSC 2019)

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ