newstd2564

คู่มืองานหอพัก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน

May     

 

 

 

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค

Food and Science
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102โดย นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39