art 69 2562

tjsif2019-slide1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน

May     

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค kwl plus
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102โดย นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39