posn 2563

job2564

new

table online 2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

S  5668950

ทุนการศึกษามากกว่า 4,000 ทุนสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผ่านระบบรับสมัครร่วมกันของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละโรงเรียนดังนี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รับม. 4 จำนวน 240 คน
ประกาศรับสมัคร
https://apply.mwit.ac.th/docs/01086400.pdf

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง
รับม.4 จำนวน 1,728 คน
ประกาศรับสมัคร
https://apply.mwit.ac.th/docs/01086404.pdf

รับม. 1 จำนวน 1,152 คน
ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1J5n5nKts2_rYdMNSNdpFf_sVVPulKgxq/view?usp=sharing

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 19 แห่ง
รับม. 4 จำนวน 900 คน
https://apply.mwit.ac.th/docs/01086403.pdf

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง KOSEN-Kmitl
สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ 48 คน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน
ประกาศรับสมัคร
https://apply.mwit.ac.th/docs/01086401.pdf

สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี KOSEN KMUTT
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ
52 คน
ประกาศรับสมัคร
https://apply.mwit.ac.th/docs/01086402.pdf

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
สมัครและเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านการดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th

#รับสมัครม4จภ64
#โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
#โครงการห้องเรียนวมว
#KOSENKMITL #KOSENKMUTT #ThaiKOSEN
#สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา