ภาษาไทย

  • พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย


 

 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางภาวิณีย์  บุญประสพ
คศ.3
กศ.บ.ภาษาไทย
-    
08-9708-0109
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางละมัย ใยดี
คศ.2
คบ.ภาษาไทย
-    
08-16040109
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางประภาวดี   ปราณี
คศ.3
กศ.บ. ภาษาไทย    
กศ.ม.ภาษาไทย    
08-6928-2442
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายทวีศักดิ์ แตงร่ม
คศ.3 
กศ.บ.ภาษาไทย
กศ.ม.ภาษาไทย
08-9707-3797