ฝ่ายบริหาร

  • พิมพ์

ฝ่ายบริหารโรงเรียน


 

สุริยา  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นายสุริยา  จันทิมา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
-
ปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
09-1843-8195
ชาญยุทธ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
รองผู้อำนวยการชำนาญ
-
กศ.บ. การบริหารการศึกษา
09-7974-1599
สุรีรัตน์ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
  นางสุรีรัตน์  บุญจันทร์    
รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
-
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
08-9854-7529