สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

อัจฉริยา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางอัจฉริยา   เจริญภัทราวุฒิ
คศ.3
กศบ.ประวัติศาสตร์
-
08-5049-3826
พิมพ์ใจ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป
คศ.3
กศ.บ.  สังคมศึกษา
-    
08-1971-6159
พรพิศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางพรพิศ   ยาวิไชย
คศ.3
คบ.สังคมศึกษา    
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน    
08-6929-5168
ดวงใจ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางดวงใจ   พรหมมา
คศ.3
กศ.บ.สังคมศึกษา    
กศ.ม.พัฒนาสังคม
08-9856-9980
ศศิธร ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางศศิธร   ขวัญเมือง
คศ.2
กศ.บ.สังคมศึกษา
-    
08-7729-8803
เอมอร ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางเอมอร   สุดหอม (ครูแนะแนว)
คศ.2
ศศ.บ.สังคมฯ
กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว
08-9460-8560
ษุรภีร์ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสาวษุรพีฐ์  บุญคง
คศ.2 
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.ม. สังคมศึกษา
09-9421-1654