สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา


 

 จำลอง  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นายจำลอง  แจงทอง
คศ.2
ค.บ.พลศึกษา
-
08-7202-2966
ศุภลักษณ์  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางศุภลักษณ์   ปู่ซึ้ง
คศ.3
กศ.บ.ภาษาไทย
ศศ.ม.ภาษาไทย
08-7574-2969