ศิลปะ

  • พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางวิไลลักษณ์  คำทา
คศ.2
กศ.บ.ศิลปะ
-
08-1046-9180 
jutatip ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางมณธมาฑ  จิตกำเหนิด
คศ.2
คบ.นาฎศิลป์
-
08-7520-2308
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายสุชิน  เทียมศรี
คศ.2
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
08-9584-1885