ภาษาต่างประเทศ

  • พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางลภัสรดา  สุขนิตย์
คศ.3
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
-    
08-6445-9366
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางชวัลลักษณ์  โพธิ์เจริญ
คศ.2
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ    
กศ.ม.ภาษาอังกฤษ    
08-6446-9247
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางจารุวรรณ   สุรรัตน์
คศ.2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
-    
08-9269-7389
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
คศ.2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ    
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
08-1474-8305
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางศิริรัตน์   พรหมอินทร์    
คศ.3
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ    
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ    
08-5531-9674
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางยุพา  แสนเสนา
คศ.2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ    
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ    
08-xxx
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางชเนตตรี   กาญจนศิริ
คศ.2
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.ภาษาอังกฤษ    
08-1971-2504
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
ว่าที่ร.ต.ธีระชัย  ช่วงบุญศรี
คศ.1
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ    
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ    
08-4820-9592
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน
คศ.1
-  
-  
09-5629-5306