คณิตศาสตร์

  • พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายชัยสิทธิ์   พงษ์พัฒน
ค.ศ.2
กศ.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.สถิติประยุกต์
08-4490-9502 
arunya ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางอรัญญา  บางสี
ค.ศ.3
คบ.วัดผลการศึกษา
กศ.ม.คณิตศาสตร์
08-3877-2852
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางมริสา   อริยะวงศ์
ค.ศ.2
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-1887-7109
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสายชล   สายยิ้ม
ค.ศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
08-0688-1441
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางนิตตรา  บุญรอด
ค.ศ.2
ค.บ.คณิตศาสตร์      
กศ.ม.คณิตศาสตร์      
08-7308-4140
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางวาสนา  ปราบุตร
ค.ศ.3
กศ.บ.คณิตศาสตร์      
กศ.ม.คณิตศาสตร์      
08-4591-5517
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสาวอังษณานันท์   เด่นสท้าน
ค.ศ.1
วท.บ.คณิตศาสตร์      
-
08-9706-8979
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ
ค.ศ.2
กศ.บ.คณิตศาสตร์      
กศ.ม.คณิตศาสตร์      
08-1785-8830
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางวรรณภา  มานักฆ้อง
ค.ศ.2
กศ.บ.คณิตศาสตร์             
วทม.สถิติประยุกต์
08-9191-8964
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางมณีรัตน์ อินทรเทพ
คศ.2
วท.บ.คณิตศาสตร์             
-
08-3959-2289