การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ


 

สมพร  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางสาวสมพร  ฉันทโชติ
คศ.3
ศศ.บ.บ้านและชุมชน
ศศ.ม.คหกรรมศาสคร์ศึกษา
08-1475-1122
นิ่มนวล ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์
คศ.2
กศ.บ.โภชนาการชุมชน
-
08-1045-9682
จินตนา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางณัฐชานันท์  เต็งต้นวงศ์    
คศ.3
บธ.บ. การตลาด
-
08-7573-7699