การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • พิมพ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
    นางสาวสมพร  ฉันทโชติ
คศ.3
ศศ.บ.บ้านและชุมชน
ศศ.ม.คหกรรมศาสคร์ศึกษา
08-6939-0747
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์
คศ.2
กศ.บ.โภชนาการชุมชน
-
08-1045-9682
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางณัฐชานันท์  เต็งต้นวงศ์    
คศ.3
บธ.บ. การตลาด
-
08-7573-7699
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นางกรรณิกา  จันทรวงค์
คศ.2
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-
08-2165-8733
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายมหาพันธ์  จันทะคุณ
คศ.1
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-    
08-9639-3367
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายขจร  ตาสุยะ
คศ.2
คบ.เกษตรศาสตร์
วท.ม.วิทยาศาสคร์การเกษตร
08-1605-5007 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
นายพุทธพร  อินอ่อน
คศ.3
วท.บ.ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-1971-8226