วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 

ณัฐภัสสรณ์ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
   

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ค.ศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-6935-9492

จารุวรรณจ๋า ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางจารุวรรณ จงทอง
ค.ศ.3 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ - เคมี
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9638-3388

ชลณัฐขวัญ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส
ค.ศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9704-4549

ดวงนภา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางดวงนภา สมพงษ์
ค.ศ.3
วท.บ. เคมี
-
08-0340-0877

จิราภา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางสาวจิราภา ยอดเพชร
ค.ศ.3
กศ.บ.เคมี
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
08-3955-1338

กาเหว่า ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน
ค.ศ.2
วท.บ. ฟิสิกส์
-
08-9639-8101

ปริตา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางปริตา วรรณะศิลปิน
ค.ศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9856-3938

ถนัดศรี  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางถนัดศรี ทัดเที่ยง
ค.ศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-8750-6392

สุดคะนึง  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
ค.ศ.3
วท.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
08-6934-3661

อิสญาภา  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางอิสญาภา ธรรพรังษี
ค.ศ.3 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-1886-1662

สุวิภา  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางสุวิภา เกตุทัต
ค.ศ.2
กศ.บ.เคมี
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-6674-6524

ปิยะมาศ  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางปิยะมาศ เจริญชัย
ค.ศ.3
วท.บ. ชีววิทยา
-
08-6209-9671

พรพิมล ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางพรพิมล มุกสุวรรณ
ค.ศ.3 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา
08-1044-3505

สิรินาถ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางสิรินาถ  ขำคง
ค.ศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์กายภาพ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
08-1041-5645

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายเหมรัฐส์ อินสุข
ค.ศ.2
กศ.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9437-1116

อำนาจกริช ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายอำนาจกฤช บัวแฝง
ค.ศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.บริหารการศึกษา
08-4380-9667

สมบัติ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายสมบัติ สายทน
ค.ศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-1740-2837

วีรพล ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายวีระพล พงศ์ดา
ค.ศ.3 
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-4505-1400

ภูริช ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายภูริศ คงเนียม
ค.ศ.2
กศ.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-3488-8847

ทวีศักดิ์ตั๊ก ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ
ค.ศ.3
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
08-1611-3063

กรรณิกา ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นางกรรณิกา  จันทร์วงค์
ค.ศ.2
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
-
08-4822-5516

มหาพันธ์ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายมหาพันธ์  จันทะคุณ
ค.ศ.2
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
-
08-9639-3367

พุทธพร ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
 

นายพุทธพร  อินอ่อน
ค.ศ.3
วท.บ. ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-1971-8226