วิทยาศาสตร์

  • พิมพ์

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
   

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ค.ศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-6935-9492

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางจารุวรรณ จงทอง
ค.ศ.2
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ - เคมี
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9638-3388

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส
ค.ศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9704-4549

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางดวงนภา สมพงษ์
ค.ศ.2
วท.บ. เคมี
-
08-0340-0877

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางสาวจิราภา ยอดเพชร
ค.ศ.3
กศ.บ.เคมี
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
08-3955-1338

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน
ครู คศ.1
วท.บ. ฟิสิกส์
-
08-9639-8101

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางปริตา วรรณะศิลปิน
ค.ศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9856-3938

  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์ 

นางถนัดศรี ทัดเที่ยง
ค.ศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-8750-6392

  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์ 

นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
ค.ศ.3
วท.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
08-6934-3661

  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์ 

นางอิสญาภา ธรรพรังษี
ค.ศ.2
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-1886-1662

  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์ 

นางสุวิภา เกตุทัต
ค.ศ.2
กศ.บ.เคมี
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-6674-6524

  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์ 

นางปิยะมาศ เจริญชัย
ค.ศ.2
วท.บ. ชีววิทยา
-
08-6209-9671

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางพรพิมล มุกสุวรรณ
ค.ศ.2
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา
08-1044-3505

sirinat ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นางสิรินาถ  ขำคง
ค.ศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์กายภาพ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
08-1041-5645

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายเหมรัฐส์ อินสุข
ค.ศ.2
กศ.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-9437-1116

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายอำนาจกฤช บัวแฝง
ค.ศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.บริหารการศึกษา
08-4380-9667

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายสมบัติ สายทน
ค.ศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-1740-2837

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายวีระพล พงศ์ดา
ค.ศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08-4505-1400

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายภูริศ คงเนียม
ค.ศ.2
กศ.บ.ชีววิทยา
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
08-3488-8847

taweesakpea ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์

นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ
ค.ศ.3
xx
xx
xx