การแข่งขันประกวดมารยาทไทย

moral
คุณครูดวงใจ พรหมมา ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการ “ธนชาติ   ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา จัดโดยธนาคารธนชาติ แข่งเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยดังนี้  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เด็กหญิงปาริสรา  ทองสวรรค์  เด็กหญิงทวีรัตน์   วงศ์สุทธิ์ เด็กชายณัฐ   พรหมมา เด็กชายธนาธิป  ปรางวิรุฬห์ และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวกัญญาวีร์  ธีระโพธิ์ นางสาวเฌอลดา   ทองสวรรค์ นางสาวเบ็ญญา  น้อยเพ็ง นางสาวบูรณี  น้อยเพ็ง  ผลการแข่งขัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   เป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในระดับประเทศ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร