ตารางการกลับบ้าน

ตารางการ เข้า-ออก หอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562


 

รับกลับบ้าน เข้าหอพัก หมายเหตุ
17  พฤษภาคม  2562 20  พฤษภาคม  2562  
31  พฤษภาคม  2562 3  มิถุนายน  2562  
14  มิถุนายน  2562 16  มิถุนายน 2562  
28  มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562
2 กรกฎาคม 2562 7  กรกฎาคม  2562 กิจกรรม Symposium
13  กรกฎาคม  2562 17 กรกฎาคม 2562  ปิดวันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคม 2562 29 กรกฎาคม 2562  
9  สิงหาคม  2562 12  สิงหาคม  2562  
23 สิงหาคม  2562 25  สิงหาคม  2562
6  กันยายน  2562 8  กันยายน  2562
27  กันยายน 2562 ปิดภาคเรียน 1/2562