การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัคร ม.1 [โปรดอ่าน ]

เอกสาร ผลการเรียน 

>> เว็บไซต์รับสมัครเข้า ม.1 <<

วิธีการสมัคร [โปรดดู]

>> ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ม.1 <<

>> รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ ม.1 <<


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัคร ม.4 [โปรดอ่าน]

>> เว็บไซต์รับสมัครเข้า ม.4 << 

>> ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ม.4<<

>> รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ ม.4 <<

 


การเดินทางมาสอบรอบสอง


สามารถติดต่อพัก ที่หอพักของโรงเรียนได้

ติดต่อที่เบอร์ 09-5306-6471 ฝ่ายกิจการนักเรียน