หลักการทรงงานของในหลวง

counselor
ผู้อำนวยการวิโรจน์  นาคคงคำ นำคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสปาฐกถาพิเศษ “ หลักการทรงงานของในหลวง” ในการสัมมนาเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง”โรงเรียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ณ  อาคารศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เมื่อวันที่  22สิงหาคม 2556

counselor001

counselor002

counselor003

counselor004