หลักสูตรโรงเรียน

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  
1. หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 11-13 มิ.ย.55
2. หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 11-13 มิ.ย.55