ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

classroom air

ห้องเรียนปรับอากาศ สื่อการเรียนการสอนทันสมัย

classroom elec

ห้องปฏิบัติการทันสมัย จัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนได้ทำ Lab

sci room 01

ปฏิบัติการทดลอง

sci room 02

บรรยายเข้มข้น

sci room 03

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1 คน พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทั่วโรงเรียน

school computer