ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

classroom meeting

ดูแลเอาใจใส่ ร่วมกับผู้ปกครอง

classroom meeting 02

ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียน พฤติกรรม และแนวทางการเรียน